Betingelser

E-Lagerstyring aftale- og servicevilkår

Aftalen er gældende fra oprettelse af "DEMO-konto", og til et egentlig kundeforhold træder i kraft når DEMO opgraderes.

Kontoens formål er at give virksomheder i E-Lagerstyrings målgruppe mulighed for uforpligtende at afprøve systemet. Ved oprettelse af DEMO kontoen, erklærer opretteren sig indforstået med at kan blive kontaktet af E-Lagerstyring med henblik på opgradering.

Tavshedspligt og konfidentialitet

De involderet parter indvilger i, også efter DEMO periodens ophør, ikke på nogen måde at videregive nogen former for følsomme oplysninger vedrørende den modsatte part, herunder, men ikke begrænset til, kunde- og sagsinformationer, virksomhedsforbindelser og/eller anden tilknytning af modparten, herunder personer, virksomheder eller andre organisationer.

Beta version

E-Lagerstyring er lige nu en BETA version, så der vil være en mulighed for at der kan opstå fejl og mangler i forhold til hvad kundens forventninger måtte være. Det vil kompenseret i form af en lavere månedlig ydelse på 50% i forhold til normalprisen opgivet på hjemmesiden indtil produktet er færdigudviklet.
Forventet produktions dato lige nu er 1.Januar 2021

Ejendoms- og ophavsret

E-Lagerstyring har ejendoms- og ophavsret til systemet. kunden må under ingen omstændigheder overdrage E-Lagerstyring eller relateret materiale til tredjepart, medmindre der skriftlig aftale herom.

Kundeansvar

Alene kunden er ansvarlig for alle aktiviteter der foregår ved brug af kundens DEMO-konti, herunder at huske at logge ud efter endt brug.

kunden skal straks informere E-Lagerstyring om enhver form for uautoriseret brug af kundens kodeord eller DEMO-konti, samt en hvilken som helst anden form for sikkerhedsbrud som kunden kender til eller har mistanke om. Ligeledes skal kunden efter bedste evne straks forsøge at stoppe enhver uretmæssig kopiering og distribution af indhold, såfremt kunden har kendskab til dette.

Behandling af personoplysninger

E-Lagerstyring er overfor kunden databehandler for de personoplysninger, som kunden opbevarer og i øvrigt behandler i E-Lagerstyring. For behandling af kundens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 ("Forordningen"), for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

E-Lagerstyring skal overholde og opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling, yde kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for kunden, så kunden kan føre tilsyn med E-Lagerstyring’s overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

E-Lagerstyring skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler kundens personoplysninger. E-Lagerstyring skal ved påtænkte skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte/ny underleverandør. kunden har ret til at komme med indsigelser mod den påtænkte skifte/ny underleverandør.

E-Lagerstyring påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

E-Lagerstyring må ikke uden kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
Al behandling af kundens personoplysninger sker i henhold til kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at E-Lagerstyring kan opfylde indgåede aftaler med kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som kunden måtte give til E-Lagerstyring.

Hvis kunden ikke instruerer E-Lagerstyring om andet, så er E-Lagerstyring berettigede og forpligtet til at slette kundens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.
kunden må ikke anvende E-Lagerstyring til behandling af andre kategorier af registrerede eller andre typer af personlige information, end det E-Lagerstyring er beregnet til.

E-Lagerstyring har ret til, at anonymisere kundens informationer og andre data, og anvende dem, enten selv eller i samarbejde med andre.

Ansvarsbegrænsning

Ingen af parterne er ansvarlige overfor den anden part i forhold til indirekte skader, følgeskader eller særlige skader, her inkluderet tab af profit, tab af data eller krav fra eventuelle tredje parter. Denne ansvarsbegrænsning er gældende uanset grunden til problemet, heri inkluderet, men ikke begrænset til, uagtsomhed.

E-Lagerstyring er ikke ansvarlig for eventuel uautoriseret adgang til, eller ændring af, kundens transmissioner eller data, materiale, informationer eller data der er sendt eller modtaget, uanset at data er blevet modtaget af E-Lagerstyring, samt enhver transaktion der indtastes i E-Lagerstyring.

Tvister og uoverensstemmelser

Hvis aftalen giver anledning til uenigheder mellem parterne, skal disse søges løst på bedst mulig måde. I tilfælde af at en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres uenighederne efter dansk ret, jævnfør Sø- og Handelsretten.